Pravidla

1. Poslání a cíle programu

PODNIK FAIR PLAY je programem zlepšení kultury podnikání. Jedná se o celonárodní program reflektující požadavky evropské integrace.

Program PODNIK FAIR PLAY sleduje jako své stěžejní cíle:

 • Povzbuzovat všechny představitele firem v České republice k zachovávání etického chování a k začleňování problematiky etické výchovy do vzdělávání zaměstnanců.
 • Přispět k prosazování a uplatňování etických principů v národním hospodářství.
 • Uplatňováním etických principů přiblížit naši podnikatelskou sféru k základním etickým hodnotám, obvyklým v zemích EU.
 • Zlepšit etiku v hospodářské činnosti, která je chápána jako soustava norem poctivého jednání ve vzájemných vztazích podnikatelů s obchodními partnery, zaměstnanci, společníky, s místními orgány a veřejnou správou. V principu jde o jednání, které je ve shodě jak se závazným právem, tak s normami všeobecné morálky a etickými hodnotami.
 • Podporovat růst firem na domácích a zahraničních trzích prostřednictvím rozvoje jejich etického chování.
 • Přispívat k pozitivnímu obrazu českých firem, které čestně a ve shodě se zásadami etiky provádějí svou hospodářskou činnost.

2. Přínosy pro podnik

Přínosy pro firmu, které vyplývají z účasti v programu PODNIK FAIR PLAY:

 • Nezávislý odborný etický audit přispěje k celkovému hodnocení kvality podniku.
 • Nabídka speciálních vzdělávacích programů a účast na akcích pořádaných organizátorem.

Přínosy pro firmu, které vyplývají z kladného vyhodnocení v programu PODNIK FAIR PLAY:

 • Snadnější získávání důvěry ze strany zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců a posílení konkurenční výhody.
 • Propagace firmy v regionálních a celostátních médiích a na internetových stránkách se seznamem všech laureátů.
 • Získání cen soutěže a právo užívat titul PODNIK FAIR PLAY s označením roku získání titulu. (Titul je chráněn ochrannou známkou a může být umístěn za název firmy.)

3. Podmínky pro vstup do programu

Program PODNIK FAIR PLAY hodnotí průběh celého roku. Soutěž je veřejná a jejím účastníkem může být podnik, který splňuje následující požadavky:

 • Doloží doklad, že je registrován jako podnikatelský subjekt v České republice a má sídlo v České republice (případně hodnocená pobočka má sídlo v ČR).
 • Prováděl hospodářskou činnost po celý kalendářní rok (program PODNIK FAIR PLAY 2012 hodnotí průběh celého roku 2012).
 • Předal v požadovaném termínu řádně vyplněnou přihlášku, dotazník a zaplatil vstupní poplatek dle platného ceníku.

4. Kritéria hodnocení podniků v programu

Komise bude hodnotit:

 • Vztahy k zákazníkům a dodavatelům.
 • Dodržování termínů plnění závazků vůči obchodním partnerům.
 • Dodržování finančních závazků vůči státním a veřejným institucím.
 • Poctivost reklamy a veřejné soutěže.
 • Způsob vyřizování reklamací, stížností a návrhů.
 • Vliv podniku na životní prostředí.
 • Rozsah spolupráce s regionem.
 • Společenskou a sociální odpovědnost (CSR), např. charitativní činnost, sociální činnost, sponzorování apod.
 • Personální vztahy v podniku (řešení konfliktů mezi pracovníky a mezi pracovníky a vedením firmy).
 • Podmínky pro odborný rozvoj pracovníků.
 • Podmínky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Vyhlašovatel programu

Program má následující organizační strukturu:

Etické fórum ČR, o. s.

Vyhlašovatelem a garantem programu PODNIK FAIR PLAY je občanské sdružení Etické fórum ČR, které kontroluje průběh jednotlivých ročníků programu.

Rada pro cenu PODNIK FAIR PLAY

Etické fórum ČR jmenuje Radu pro cenu PODNIK FAIR PLAY (dále jen Rada), která je pověřena realizací ročníku soutěže, připravuje podmínky soutěže, organizuje předávání cen a každoročně předkládá Etickému fóru ČR celkové výsledky hodnocení etického auditu i hodnocení jednotlivého ročníku programu. Připomínky a návrhy Rady jsou využívány při uskutečňování dalších ročníků programu PODNIK FAIR PLAY. Rada zodpovídá za odborné provedení a vyhodnocení etického auditu podniku.

Rada je složena z vybraných významných představitelů hospodářského a politického života, z renomovaných odborníků z oblasti etiky a ze zástupců vyhlašovatelů programu.

Rada každý rok jmenuje hodnotící komisi. Na svých zasedáních kontroluje průběh plnění práce hodnotící komise, posuzuje zprávy hodnotící komise a schvaluje udělení certifikátů podnikům, které splnily kriteria účasti v programu.

Hodnotící komise

Hodnotící komisi předsedá člen rady, který k tomu byl radou určen. Členy hodnotící komise jsou auditoři, kteří úspěšně absolvovali předepsaný výcvik a na základě rozhodnutí Rady byli pro tento úkol jmenováni. Hodnotící komise komplexně posuzuje veškeré podklady uchazečů o účast v programu. Hodnotící komise předkládá Radě průběžné hodnotící zprávy z činnosti programu a navrhuje udělení certifikátů PODNIK FAIR PLAY.

6. Proces hodnocení a certifikace:

Dotazníkové údaje účastníka programu, který splnil podmínky pro vstup do programu PODNIK FAIR PLAY, představují vstupní předmět etického auditu.

Účastník, jehož dotazníkové údaje byly vyhodnoceny kladně, bude vyzván k účasti na verifikaci podnikových údajů a na certifikaci PODNIK FAIR PLAY. V podniku bude proveden odborný etický audit po zaplacení příslušného poplatku (dle platného ceníku: poplatek za verifikaci a certifikaci).

7. Certifikát a závěrečné hodnocení

Hodnotící komise zveřejní pouze seznam podniků, které v programu získaly titul PODNIK FAIR PLAY.

Podnikům, které úspěšně prošly hodnocením, bude udělen certifikát PODNIK FAIR PLAY. V 1. roce účasti v programu obdrží podnik sošku PODNIK FAIR PLAY v bronzové barvě. Obhájí-li hodnocení ve 2. roce získává sošku v barvě stříbrné a ve 3. roce sošku PODNIK FAIR PLAY v barvě zlaté.

Předání certifikátu bude provedeno slavnostním způsobem na závěrečné výroční slavnosti, za účasti významných politických, hospodářských a kulturních osobností a bude vhodným způsobem medializováno.

8. Nakládání se svěřenými podnikovými údaji

Jména přihlášených podniků a všechny získané informace, které se týkají hodnocení, považují pořadatelé soutěže za důvěrné a budou uchovány v tajnosti. Poskytují se pouze hodnotící komisi a pracovníkům pověřeným vedením administrativy. Všichni tito pracovníci podepíší prohlášení o mlčenlivosti. Pořadatel zveřejní o podniku jen takové údaje, které schválí účastník soutěže (pověřený zástupce hodnoceného podniku).

Předsednictvo Etického fóra ČR, o. s.

Aktuality

Zpráva o probíhajících revizích RVP.
Pohodové Vánoce a celý rok 2019…
konference 8. 11. 2018, Brno
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky