Stanovy

STANOVY SPOLKU

Etické fórum České republiky, z. s.

Preambule

Posláním Etického fóra České republiky, z. s. je výchova občana dbalého základních lidských a občanských práv a svobod, vědomého si své důstojnosti, usilujícího odpovědnou účastí ve společenském životě o zlepšování mezilidských vztahů, toleranci a přátelství.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Etické fórum České republiky, z. s. je dobrovolný, nezávislý, nepolitický a veřejně prospěšný spolek, který vznikl podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Má celorepublikovou působnost a není vázán na žádnou politickou stranu nebo jinou ideologicky orientovanou organizaci.
 2. V souladu s §3045 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) se Etické fórum České republiky, z. s. považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. NOZ. Etické fórum České republiky, z. s. je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L vložce 10540.
 3. Identifikační číslo: 70102295.

Článek 2

Název

Název je: „Etické fórum České republiky, z. s.“ (dále jen „spolek“ nebo „EF“)

Článek 3

Sídlo

Sídlem spolku je Praha.

Článek 4

Účel spolku

 1. Účelem spolku je podporovat etické chování a vzdělávání v oblasti etiky na poli pedagogickém, podnikatelském a ve společnosti. Dále je účelem ovlivňovat společenské klima tak, aby se slušné, poctivé a čestné jednání stávalo samozřejmostí.
 2. K naplnění účelu EF:
  1. pořádá vzdělávací kurzy, semináře, konference a diskuzní setkání pro pedagogické pracovníky a širokou veřejnost,
  2. realizuje a vytváří projekty a programy, které s využitím moderní pedagogiky realizují nácvik sociálních dovedností, formují morálně vyzrálého člověka vyznačujícího se především prosociálním stylem jednání,
  3. vydává publikace a informační materiály,
  4. pomáhá metodicky dalším subjektům,
  5. zřizuje oborové sekce a oblastní pobočky,
  6. v duchu tradic evropské kultury a civilizace podporuje všechny národnía mezinárodní aktivity prosazující etiku, etické chování a jednání s důrazem na účinné prosazování Listiny základních práv a svobod a Všeobecného prohlášení lidských odpovědností do života.
 3. EF prostřednictvím realizace svých projektů získává spoluobčany zejména k dodržování a prosazování etických hodnot:
  1. důstojnosti člověka a ochrany jeho života,
  2. rodiny jako garanta nejúčinnějšího přenosu etických hodnot na novou generaci,
  3. etické výchovy na všech stupních škol jako předpokladu kultivace osobního a společenského života,
  4. vytváření podmínek pro prosociální chování a jednání v dalších oblastech činnosti společnosti,
  5. přijímání osobní odpovědnosti za každé rozhodnutí v soukromém i ve společenském životě.

Článek 5

Vedlejší hospodářská činnost

 1. Vedle hlavní činnosti vyvíjí EF vedlejší hospodářskou činnost. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti EF používá k realizaci hlavní činnosti nebo k úhradě nákladů na správu EF.
 2. Jako vedlejší hospodářskou činnost EF realizuje prodej učebnic a dalších publikací.
 3. Jako vedlejší hospodářskou činnost realizuje celonárodní program zlepšení kultury podnikání PODNIK FAIR PLAY.

Článek 6

Členství v EF

 1. Řádným členem EF mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli EF a o jejichž přijetí rozhodlo předsednictvo na základě písemné přihlášky.
 2. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena.
 3. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena jeho písemným oznámením,
  2. úmrtím člena,
  3. u právnické osoby jejím zrušením,
  4. vyloučením,
  5. zánikem EF.
 4. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. Při vyloučení člena se postupuje podle §239 – 242 NOZ.
 5. Řádný člen EF má právo:
  1. volit orgány EF,
  2. být volen do orgánů EF,
  3. obracet se na orgány EF s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  4. být informován o hospodaření EF.
 6. Řádný člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy EF,
  2. účastnit se jednání sněmu,
  3. aktivně se podílet na realizaci hlavní činnosti EF,
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech EF,
  5. platit členské příspěvky ve výši stanovené sněmem na příslušný kalendářní rok,
  6. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno EF.
 7. Sněm uděluje na návrh předsednictva čestné členství osobám z oblasti vědy, kultury, politiky, školství, aj., kteří souhlasí s cíli EF a podporují je, a které se mimořádným způsobem zasloužily o podporu a šíření myšlenek EF. Předsednictvu může podat návrh kterýkoliv člen EF.
 8. Čestný člen má právo:
 9. účastnit se jednání sněmu,
  1. volit orgány EF,
  2. obracet se na orgány EF s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  3. být informován o hospodaření EF.

Článek 7

Orgány EF

 1. EF má tyto orgány:
  1. sněm,
  2. předsednictvo,
  3. revizní komisi.
 2. Kolektivní volené orgány EF rozhodují ve věcech jim svěřeným ve sboru s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánů rozdělena do konkrétních oblastí.
 3. V případě nebezpečí z prodlení mohou kolektivní volené orgány rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.
 4. Jednání kolektivních volených orgánů se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.
 5. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.
 6. Člen voleného kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně; u právnické osoby fyzickou osobou, která je jejím statutárním orgánem nebo která člena-právnickou osobu ve výkonu funkce zastupuje na základě jejího pověření.
 7. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního voleného orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval.

Článek 8

Sněm EF

 1. Sněm je nejvyšším orgánem EF. Tvoří ho všichni členové EF.
 2. Řádný sněm se koná alespoň jednou za rok. Řádný sněm je svolán nejméně 21 dní před jeho konáním. Mimořádný sněm je svolán, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina řádných členů. O svolání mimořádného sněmu může rozhodnout i předsednictvo EF, jestliže to uzná za potřebné, a to rovněž nejméně 21 dní před jeho konáním.
 3. Sněm řídí předsedající sněmu, kterého pro tento účel volí sněm nadpoloviční většinou hlasů.
 4. Na jednání sněmu má každý člen jeden hlas.
 5. Sněm je usnášení schopen při přítomnosti jakéhokoliv počtu členů EF. Rozhodnutí sněmu jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
 6. Sněm:
  1. rozhoduje o změnách stanov EF,
  2. schvaluje organizační strukturu, úkoly EF pro příslušné období, výroční zprávu
  3. EF, zprávu revizní komise,
  4. volí a odvolává členy předsednictva,
  5. volí a odvolává členy revizní komise,
  6. rozhoduje o zrušení EF.

Článek 9

Předsednctvo EF

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem EF.
 2. Předsednictvo má devět členů.
 3. Volební období trvá tři roky.
 4. Předsednictvo se schází minimálně čtyřikrát do roka. Mimořádné zasedání předsednictva může být svoláno, požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů předsednictva nebo rozhodne-li tak předseda, a to za předpokladu, že všichni členové předsednictva byli průkazně pozváni.
 5. Zasedání předsednictva řídí předseda nebo jiný člen předsednictva.
 6. Předsednictvo je usnášeníschopné za účasti nadpoloviční většiny všech členů předsednictva a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Pokud není předsednictvo usnášeníschopné, předseda je povinen neprodleně svolat náhradní zasedání předsednictva s původním programem.
 7. Členové předsednictva nepobírají z titulu svého členství v předsednictvu žádné odměny. Výše cestovních a jiných náhrad je stanovena Směrnicemi o hospodaření.
 8. Předsednictvu jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není zákonem nebo těmito stanovami svěřena jinému orgánu EF. Předsednictvo zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedy,
  2. dle organizační struktury jmenuje výkonného ředitele; může jmenovat i zástupce ředitele,
  3. řídí činnost EF,
  4. svolává sněm,
  5. zpracovává podklady pro rozhodnutí sněmu,
  6. rozhoduje o přijetí člena EF a o vyloučení člena EF,
  7. v případě potřeby kooptuje další členy předsednictva.
 9. Mandát člena předsednictva zaniká:
  1. skončením volebního období předsednictva,
  2. odstoupením,
  3. uvolněním z funkce předsednictva sněmem,
  4. odvoláním z funkce předsednictva sněmem.

Článek 10

Jednání jménem EF

 1. Spolek zastupují za předsednictvo navenek předseda, místopředsedové a výkonný ředitel, každý z nich samostatně. Podepisují se tak, že k názvu EF připojí svůj podpis a označení funkce.
 2. Předsednictvo může jako statutární orgán zmocnit k zastupování EF další osoby, které jednají v rozsahu udělených plných mocí.

Článek 11

Revizní komise EF

 1. Revizní komise (dále jen RK) je kontrolním orgánem činnosti EF.
 2. RK je volena sněmem z řad řádných členů EF v počtu tří osob, které si ze svého středu zvolí předsedu. Konkrétní počet členů RK pro volební období stanoví sněm při volbě předsednictva na příslušné volební období.
 3. Volební období RK je tříleté.
 4. RK se schází ke svým pravidelným zasedáním podle předem stanoveného časového plánu, nejméně však dvakrát do roka.
 5. Revizní komise:
  1. má právo účastnit se zasedání předsednictva EF,
  2. sleduje dodržování obecně závazných právních předpisů České republiky,
  3. sleduje dodržování stanov EF jeho orgány,
  4. je odvolacím orgánem členů EF vůči rozhodnutím předsednictva EF,
  5. v závažných případech prověřuje postihy a sankce orgánů EF,
  6. kontroluje hospodaření EF.
 6. RK pravidelně informuje orgány EF o výsledcích své činnosti.
 7. V případě zjištění nedostatků má RK povinnost:
  1. vyzvat orgány EF k neprodlené nápravě zjištěných nedostatků,
  2. v závažných případech dát předsednictvu podnět ke svolání mimořádného sněmu.
 8. Mandát člena RK zaniká:
  1. ukončením volebního období RK,
  2. odstoupením,
  3. odvoláním z funkce sněmem EF.

Článek 12

Oborové sekce EF

 1. Oborové sekce EF (dále jen „OSEF“) jsou složkami EF bez právní subjektivity. Práva a závazky z činnosti OSEF vznikají EF.
 2. Jejich činnost je řízena koordinátory (OSEF) , které z řad členů jmenuje předsednictvo.
 3. Koordinátoři mají právo zúčastnit se jednání předsednictva s hlasem poradním.
 4. Sekce vytváří podle své potřeby vnitřní řídící struktury a pracovní týmy k optimálnímu zabezpečení své činnosti.
 5. Koordinátoři zajišťují operativní komunikaci mezi předsednictvem a OSEF.
 6. Koordinátoři jsou oprávněni jednat jménem EF ve věcech týkajících se OSEF v rozsahu plných mocí udělených předsednictvem.
 7. Činnost OSEF je v oblasti účetnictví, finančního a technicko-administrativního zabezpečení přímo vázána na EF.
 8. Činnost všech OSEF se mohou vzájemně překrývat a doplňovat.

Článek 13

Doplňky a změny Stanov EF

Tyto stanovy mohou být měněny, upravovány nebo zrušeny a nové stanovy mohou být přijaty rozhodnutím dvoutřetinové většiny sněmu EF.

Článek 14

Zrušení, likvidace a zánik EF

 1. EF se zrušuje rozhodnutím sněmu nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §268 NOZ. Sněm při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.
 2. Likvidátor sestaví soupis majetku EF, který zpřístupní v sídle EF. O zveřejnění seznamu členy EF vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu.
 3. Likvidační zůstatek se převede na společnost Etická výchova, o.p.s. Nebude-li v době likvidace EF uvedená společnost existovat, bude likvidační zůstatek EF převeden na jinou právnickou osobu, která realizuje obdobný účel jako EF.
 4. EF zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

 1. EF se v souladu s cíli své činnosti obrací na státní orgány s peticemi.
 2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry EF občanským zákoníkem.
 3. Tyto stanovy byly schváleny XIV. sněmem Etického fóra České republiky, z. s. dne 10. 6. 2014 a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 15. 6. 2009.


Podepsán: Ing. Milan Lášek, CSc.

Aktuality

konaného dne 4. 10. 2019.
v pátek 4. října 2019 v Praze.
Seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na...
Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky