Stanovy

STANOVY SPOLKU

Etické fórum České republiky, z. s.

Preambule

Posláním Etického fóra České republiky, z.s. je výchova občana dbalého základních lidských a občanských práv a svobod, vědomého si své důstojnosti, usilujícího odpovědnou účastí ve společenském životě o zlepšování mezilidských vztahů, toleranci a přátelství.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Etické fórum České republiky, z.s. je dobrovolný, nezávislý, nepolitický a veřejně prospěšný spolek, který vznikl podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Má celorepublikovou působnost a není vázán na žádnou politickou stranu nebo jinou ideologicky orientovanou organizaci.
 2. V souladu s §3045 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) se Etické fórum České republiky, z.s. považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. NOZ. Etické fórum České republiky, z.s. je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L vložce 10540.
 3. Identifikační číslo: 70102295.

Článek 2

Název

Název je: Etické fórum České republiky, z. s. (dále jen „spolek“ nebo „EF“).

Článek 3

Sídlo

Sídlem spolku je Praha.

Článek 4

Účel spolku

 1. Účelem spolku je podporovat etické chování a vzdělávání v oblasti etiky na poli pedagogickém, podnikatelském a ve společnosti. Dále je účelem ovlivňovat společenské klima tak, aby se slušné, poctivé a čestné jednání stávalo samozřejmostí.
 2. K naplnění účelu EF:
  1. pořádá vzdělávací kurzy, semináře, konference a diskuzní setkání pro pedagogické pracovníky a širokou veřejnost,
  2. realizuje a vytváří projekty a programy, které s využitím moderní pedagogiky realizují nácvik sociálních dovedností, formují morálně vyzrálého člověka vyznačujícího se především prosociálním stylem jednání,
  3. vydává publikace a informační materiály,
  4. pomáhá metodicky dalším subjektům,
  5. v duchu tradic evropské kultury a civilizace podporuje všechny národní a mezinárodní aktivity prosazující etiku, etické chování a jednání s důrazem na účinné prosazování Listiny základních práv a svobod a Všeobecného prohlášení lidských odpovědností do života.
 3. EF prostřednictvím realizace svých projektů získává spoluobčany zejména k dodržování a prosazování etických hodnot:
  1. důstojnosti člověka a ochrany jeho života,
  2. rodiny jako garanta nejúčinnějšího přenosu etických hodnot na novou generaci,
  3. etické výchovy na všech stupních škol jako předpokladu kultivace osobního a společenského života,
  4. vytváření podmínek pro prosociální chování a jednání v dalších oblastech činnosti společnosti,
  5. přijímání osobní odpovědnosti za každé rozhodnutí v soukromém i ve společenském životě.

Článek 5

Vedlejší hospodářská činnost

 1. Vedle hlavní činnosti vyvíjí EF vedlejší hospodářskou činnost. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti EF používá k realizaci hlavní činnosti nebo k úhradě nákladů na správu EF.
 2. Jako vedlejší hospodářskou činnost EF realizuje prodej učebnic a dalších publikací.

Článek 6

Členství v EF

 1. Řádným členem EF mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli EF a o jejichž přijetí rozhodlo předsednictvo na základě písemné přihlášky.
 2. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena.
 3. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena jeho písemným oznámením,
  2. úmrtím člena,
  3. vyloučením,
  4. zánikem EF.
 4. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. Při vyloučení člena se postupuje podle §239 – 242 NOZ.
 5. Řádný člen EF má právo:
  1. volit orgány EF,
  2. být volen do orgánů EF,
  3. obracet se na orgány EF s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  4. být informován o hospodaření EF.
 6. Řádný člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy EF,
  2. účastnit se jednání sněmu,
  3. aktivně se podílet na realizaci hlavní činnosti EF,
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech EF,
  5. platit členské příspěvky ve výši stanovené sněmem,
  6. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno EF.

Článek 7

Orgány EF

 1. EF má tyto orgány:
  1. sněm,
  2. předsednictvo,
  3. revizní komisi.

Článek 8

Sněm EF

 1. Sněm je nejvyšším orgánem EF. Tvoří ho všichni členové EF.
 2. Řádný sněm se koná alespoň jednou za rok. Řádný sněm je svolán nejméně 21 dní před jeho konáním. Mimořádný sněm je svolán, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina řádných členů. O svolání mimořádného sněmu může rozhodnout i předsednictvo EF, jestliže to uzná za potřebné, a to rovněž nejméně 21 dní před jeho konáním.
 3. Sněm řídí předsedající sněmu, kterého pro tento účel volí sněm nadpoloviční většinou hlasů.
 4. Na jednání sněmu má každý člen jeden hlas.
 5. Sněm je usnášení schopen při přítomnosti jakéhokoliv počtu členů EF. Rozhodnutí sněmu jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
 6. Sněm:
  1. rozhoduje o změnách a úpravách stanov EF,
  2. schvaluje organizační strukturu, úkoly EF pro příslušné období, výroční zprávu EF, zprávu revizní komise,
  3. volí a odvolává členy předsednictva,
  4. volí a odvolává členy revizní komise,
  5. rozhoduje o zrušení EF.

Článek 9

Předsednictvo EF

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem EF.
 2. Předsednictvo má minimálně 5 a maximálně devět členů.
 3. Volební období trvá pět let.
 4. Předsednictvo se schází minimálně čtyřikrát do roka. Mimořádné zasedání předsednictva může být svoláno, požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů předsednictva nebo rozhodne-li tak předseda, a to za předpokladu, že všichni členové předsednictva byli průkazně pozváni.
 5. Zasedání předsednictva řídí předseda nebo jiný člen předsednictva.
 6. Předsednictvo je usnášeníschopné při účasti jakéhokoliv počtu členů. Rozhodnutí předsednictva jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
 7. Předsednictvo zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedy,
  2. dle organizační struktury jmenuje výkonného ředitele; může jmenovat i zástupce ředitele,
  3. řídí činnost EF,
  4. svolává sněm,
  5. zpracovává podklady pro rozhodnutí sněmu,
  6. rozhoduje o přijetí člena EF a o vyloučení člena EF,
  7. v případě potřeby kooptuje další členy předsednictva.
 8. Mandát člena předsednictva zaniká:
  1. skončením volebního období předsednictva,
  2. odstoupením,
  3. uvolněním z funkce předsednictva sněmem,
  4. odvoláním z funkce předsednictva sněmem.

Článek 10

Jednání jménem EF

 1. Spolek zastupují za předsednictvo navenek předseda, místopředseda a výkonný ředitel, každý z nich samostatně. Podepisují se tak, že k názvu EF připojí svůj podpis a označení funkce.
 2. Statutární zástupce může zmocnit k zastupování EF další osoby, které jednají v rozsahu udělených plných mocí.

Článek 11

Revizní komise EF

 1. Revizní komise (dále jen RK) je kontrolním orgánem činnosti EF.
 2. RK je volena sněmem z řad řádných členů EF v minimálním počtu dvou osob a schází se jedenkrát do roka.
 3. Volební období RK je pětileté.
 4. Revizní komise:
  1. má právo účastnit se zasedání předsednictva EF,
  2. sleduje dodržování obecně závazných právních předpisů České republiky,
  3. sleduje dodržování stanov EF jeho orgány,
  4. je odvolacím orgánem členů EF vůči rozhodnutím předsednictva EF,
  5. v závažných případech prověřuje postihy a sankce orgánů EF,
  6. kontroluje hospodaření EF,
  7. pravidelně informuje orgány EF o výsledcích své činnosti,
  8. v případě zjištění nedostatků má povinnost vyzvat orgány EF k neprodlené nápravě.
 5. 5. Mandát člena RK zaniká:
  1. ukončením volebního období RK,
  2. odstoupením,
  3. odvoláním z funkce sněmem EF.

Článek 14

Zrušení, likvidace a zánik EF

 1. EF se zrušuje rozhodnutím sněmu nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §268 NOZ. Sněm při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.
 2. EF zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny XIX. sněmem Etického fóra České republiky, z.s. dne 4. 10. 2019 a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 10. 6. 2014.

Ověřený podpis statutárního zástupce: Ing. Kateřina Mravčíková, výkonná ředitelka

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky