2008 – „Výchovný styl v etické výchově“

Datum konání: 9. 10. 2008 Místo konání: Brno, sál zastupitelstva Krajs.úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3 Hlavní přednášející: prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc., prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Petr Vaněk Počet účastníků: 64

Program konference:

08:30 – 09:00prezence účastníků
09:00 – 09:15zahájení, slovo úvodem (moderátor: Mgr. Zdislava Vyvozilová)
09:15 – 10:45přednáška, diskuze (prof. PhDr. V. Smékal, CSc.) „Psychologické podmínky etické kultury osobnosti“
10:45 – 11:00přestávka
11:00 – 12:00přednáška, diskuze (PhDr. P. Vacek, Ph.D.) „Etičnost prosociálnosti“
12:00 – 12:15předání ceny EF ČR prof. PhDr. V. Smékalovi, CSc.
12:15 – 13:00přestávka
13:00 – 14:30přednáška, diskuze (prof. PhDr. P. Říčan, CSc.) „Etická výchova ve stylu Etického fóra“
14:30 – 14:45přestávka
14:45 – 16:00přednáška, diskuze (Mgr. Petr Vaněk) „Inspirace z příbuzných oborů práce s lidmi pro výchovný styl učitele etické výchovy“
16:00zakončení

Dne 9. 10. 2008 (ve čtvrtek) proběhl v sálu zastupitelstva za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně již VI. ročník konference Etického fóra s názvem „Výchovný styl v Etické výchově“.

Mnozí z nás cítíme, že dnešní hektická doba vyžaduje nejen změnu formy vyučování, ale i přístup učitelů k žákům. Klasické frontální vyučování již nestačí, stále více žáků (i pedagogů) dává najevo znechucení z návštěvy školy. Tento fakt si naštěstí uvědomuje stále více pedagogických pracovníků a hledají společně s dalšími odborníky možnosti i nové způsoby, které by zájem žáků o výuku posílily a zároveň posílily i pozitivní přístup ke své osobě i k ostatním. Vztahy se musí změnit, nejen ve škole, ale i mimo ni: člověk - člověku, lidé – člověku, lidé – lidem!

Etická výchova se snaží vytvořit přátelský, ale náročný a ve svých požadavcích důsledný vztah mezi učitelem a studentem (žákem). Tento vztah je možno vytvořit na základě následujících zásad: vytvořit ze třídy výchovné společenství; používat minimálně odměnya tresty; vytvářet radostnou atmosféru; stanovit jasná pravidla hry; přijmout druhého takového, jaký je – vyjádřit mu sympatie; vybízet k prosociálnosti; do výchovného procesu zapojit rodiče; používat induktivní disciplínu a atribuci prosociálnosti.

Troufám si tvrdit, že dalším krokem k nějaké „reformě vztahů“ přispělo i čtvrteční setkání pedagogů, metodiků primární prevence, poradců, studentů, výchovných poradců a dalších pracovníků s mládeží, které se právě lidmi a jejich vztahy zabývalo (nejen v rámci přednášek, ale i o přestávkách to různými postřehy, názory jen hýřilo).

Úroveň semináře byla opravdu vysoká, zvyšovala ji přítomnost prof. PhDr. V. Smékala, CSc., PhDr. P. Vacka, Ph.D., prof. PhDr. P. Říčana, CSc. a též hejtmana Jihomoravského kraje Ing. S. Juránka.

Jako první se svým příspěvkem „Psychologické podmínky etické kultury osobnosti“ vystoupil prof. V. Smékal, který vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně. Během krátké chvíle si získal svým charismatem všechny přítomné posluchače.

Svůj příspěvek začal mottem od Sokrata: „Rozhodl jsem se, že se přestanu zabývat studiem neživé přírody a pokusím se pochopit, jak je to možné, že člověk sice ví, co je dobré, ale dělá to, co je zlé“, které si začali všichni přítomní opisovat na papír. Že by každý začal zpytovat své svědomí? Snad... Od té chvíle bylo však pro profesora V. Smékala velmi těžké držet se osnovy, kterou si předem určil, jelikož byl plný informací, postřehů a dat, které nám chtěl během krátké chvíle sdělit. Nikdy jsem snad neslyšela, aby člověk během chvíle citoval tolik autorů a osobností…

V. Smékal pronesl spoustu citací, ale jednu z toho množství si budeme pamatovat navždy: „Nedejte na první dojem, je vždy pravdivý“.

Účastníky semináře osobně přivítal hejtman Jihomoravského kraje S. Juránek. Jeho přivítání bylo velmi originální a příjemné. V obecenstvu zahlédl svou bývalou třídní učitelku, kterou byla mimochodem manželka profesora V. Smékala. I když měl přichystán proslov, jak nám sám sdělil, jeho vzpomínky a emoce na studentská léta byly daleko silnější. Atmosféře semináře to jen přidalo na přátelském duchu a pocitu, že vztahy mezi lidmi jsou opravdu důležité – na to hezké vzpomínáme do konce života.

Další příspěvek nesl název „Etičnost prosociálnosti“ a jeho autorem byl PhDr. P. Vacek, Ph.D., který působí na Univerzitě v Hradci Králové. P. Vacek zde objasňoval prosociální chování, dále se dotkl tématu altruismu a empatie. Nemluvil však pouze o teorii, ale seznámil posluchače s výzkumem, který se zabýval školním podváděním. Dané téma je velmi aktuální a aktuální určitě bude i nadále – učitelé s tímto nešvarem bojují dnes a denně. Na druhou stranu… Kdo z nás někdy někomu nenapověděl…?

Očekávanou a slavnostní chvílí semináře bylo již počtvrté vyhlášení Ceny Etického fóra, kterou v tomto roce získal již zmiňovaný prof. PhDr. V. Smékal, CSc. Nikdo nezůstal na pochybách, že byl vybrán právem. V. Smékal vzbuzuje u lidí úctu a obdiv. Je to člověk, který pouze nehlásá, co by se mělo, ale svými činy, chováním a vystupováním ukazuje lidem správnou cestu. Nezbývá nám jen popřát, aby si ocenění ve zdraví užil.

Seminář tímto však neskončil. „Etická výchova ve stylu Etického fóra“, to byl další název příspěvku, který přednesl další ze vzácných hostů prof. PhDr. P. Říčan, CSc. Profesor, který vyučuje na Univerzitě Karlově, se dotkl mnoha témat. Vzpomněl založení Etického fóra, poukázal na „chyby“ současnosti, též se dotkl tématu náboženství.

Na závěr semináře zde měli zastoupení i „mladší“ vědci, které zde reprezentoval, a to velmi kvalitně Mgr. P. Vaněk, který svůj příspěvek „Inspirace z příbuzných oborů práce s lidmi pro výchovný styl učitele etické výchovy“ postavil zejména na praxi. To přineslo na konci semináře uvolnění. Autor nás ujistil, že pokud se učiteli v hodině něco nepovede, tak to jde napravit a že pracovat s mládeží se vyplatí, i když to někdy dokáže opravdu naštvat.

Děkujeme všem přednášejícím, účastníkům i organizátorům.

Mohu mluvit snad za nás za všechny, že se těšíme na další setkání, která nás obohatí nejen o další poznatky, ale i o další setkávání s lidmi… „Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“ (neznámý autor)

Mgr. Jarmila Šťastná


Hodnocení konference očima účastníků….
Obsah semináře/konference 1
(nejméně)
2 3 4 5
(nejvíce)
Jak splnil seminář své cíle?     3,8    
Jak byl seminář pro vás užitečný?       4,1  
Jak hodnotíte technické zabezpečení?       4,6  
PŘEDNÁŠEJÍCÍ – celkový průměr       4,41  

Nejčastěji požadovaná témata pro příští semináře a konference:
Jednoznačně sexuální výchova v rámci etické výchovy; etická výchova v praxi, její aplikace; její provázanost s rodinou; šikana; ukázky z praxe; integrace etiky do praxe; návodné příklady, kazuistiky, situace ze školy, z vyučování výchovného stylu; zkušenosti z praxe ve školách; burza nápadů; jak bojovat s nechutí puberťáků s čímkoliv; kriteria hodnocení; odměny a tresty ve výchově; disciplina x volnost; logoterapie; prosoiálnost na pracovišti mezi kolegy.

Aktuality

konaného dne 4. 10. 2019.
v pátek 4. října 2019 v Praze.
Seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na...
Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky