Ceny EF

Etické fórum ČR každoročně vyhlašuje a uděluje Cenu Etického fóra. Jejími nositeli jsou příkladné morální osobnosti podporující účinné šíření etické osvěty a ideje občanské společnosti.

Cena Etického fóra a Čestné uznání 2004

Výroční cenu EF ČR získali pan Karel Velan, kanadský průmyslník a podnikatel, který podporuje kulturu, etiku a charitu v Kanadě i České republice „za příkladné úsilí o prosazování etických a humanitních ideálů ve staré vlasti i v nové domovině, za vlastenectví, stvrzené velkorysými dobročinnými skutky“ a pan Vladimír Renčín, výtvarník a humorista, „za osobitou prezentaci humanitní a etické tématiky výtvarný dílem a za příkladné osobní a občanské postoje.“

Čestné uznání EF ČR za významnou podporu rozvoje etiky v ČR bylo uděleno panu Ing. Otakaru Honsovi CSc. a firmě Arrow International CR, a.s. se sídlem v Hradci Králové, Jeho Excelenci panu Bruce Jutzi, kanadskému velvyslanci v Praze, a panu dr. Peteru Kopovi, manažeru a podnikateli v Praze.

Cena Etického fóra 2006

Byla udělena Prof. PhDr. Janu Sokolovi, CSc., vysokoškolskému pedagogovi a publicistovi, filosofovi a překladateli „za účinné šíření etické osvěty, za podporu idejí občanské společnosti“. Cena byla předána v Praze 14. 10. 2006 na konferenci „Má škola vychovávat?“.

Cena Etického fóra 2007

Byla udělena Prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc., známému lékaři, onkologovi „za účinné šíření etických idejí příkladem morální osobnosti“. Cena byla předána 17. 11. 2007 v Praze na konferenci „Motivace a osobnost učitele etické výchovy“.

Cena Etického fóra 2008

Byla udělena Prof. PhDr. Vladimíru Smékalovi, CSc., vysokoškolskému pedagogovi, psychologovi a publicistovi „za jeho neúnavné hledání a tázání se po podstatě a směřování lidského bytí“. Cena byla předána v Brně 9. 10. 2008 na semináři „Výchovný styl v etické výchově“.

Cena Etického fóra 2009

Byla udělena paní Věře Luxové, zakladatelce Nadačního fondu Josefa Luxe, „za její dlouhodobou a systematickou činnost a podporu při šíření etické výchovy“. Cena byla předána v Olomouci 5. 6. 2010 na semináři „Etická výchova – prostředek mravního rozvoje žáků“.

Cena Etického fóra 2010

Byla udělena p. Jiřímu Drejnarovi, publicistovi, spisovateli a čestnému předsedovi EF, a to za dlouholetou významnou podporu činnosti Etického Fóra a zásluhy o prosazování jeho myšlenek a etických principů. Cena byla předána na konferenci k etické výchově v Hradci Králové dne 24. 11. 2011.

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky