Etická výchova nově

Zpráva o probíhajících revizích RVP.

Revize RVP pracují s pojmem „osobnost žáka“

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumenty, které je nutné po určitém čase podrobit revizi. Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní. Úkolem je nově, jednoznačně a závazně vymezit rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální rozvoj každého žáka. Revize kurikulárních dokumentů budou vycházet ze základních principů, na kterých byla založena kurikulární reforma na začátku 21. století.

Vzdělávací oblasti jsou organizační jednotky pro rozdělení obsahového jádra všeobecného vzdělávání a očekávaných výsledků učení. Každá vzdělávací oblast integruje různě širokou část všeobecného vzdělávání a pokládá tak základy k pozdější specializaci a kariérnímu rozhodování. Otevírá tak cestu k navazujícímu vzdělávání a učení. Vzdělávací oblasti je nutno chápat v jejich celistvosti, je důležité rozvíjet vzájemné vazby i vazby ke klíčovým kompetencím a obecným cílům. Vzhledem k tomu je koncipována i vzdělávací oblast věnovaná průřezovým projektům, jejímž zásadním cílem je právě integrace.

RVP vymezuje kromě dalších také vzdělávací oblast všeobecného vzdělávání:
Člověk, jeho osobnost a zdraví. Žáci se v ní učí o zdravém životě jedince i společnosti ve všech jeho kontextech.

Právě etická výchova svým obsahem nabízí školám možnost, jak toto téma vhodně a kvalitně uchopit, neboť nabízí spektrum připravených a vhodných výukových materiálů pro osobnostní rozvoj žáků, ale též jsou připraveny vzdělávací kurzy pro pedagogy, kteří sami mohou osobnostním vzděláváním projít v rámci sebezkušenostního výcviku. Etické fórum, z.s., nabízí řadu akreditovaných kurzů zaměřených na osobnostní rozvoj.

Úpravy RVP zaštiťuje NÚV. Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuze a připomínky v odborných skupinách, „vyčištění“ obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách. Členové odborné skupiny OSV, v níž je zastoupeno i Etické fórum, z. s., nyní pracují na okruzích OSV v revidovaném RVP ZV.

Více na: http://www.nuv.cz/t/rrvp

Pracovní skupina osobnostní a sociální výchova:

  • Mgr. Et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
  • Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
  • Bc. Eva Brabcová
  • Mgr. Bc. Olga Daskin
  • Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D.,
  • Mgr. Hana Kachtíková
  • Mgr. Alena Nohavová, Ph.D
  • Mgr. et Mgr. Jaroslava Rampouchová Stolařová


Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky