Slušný jsi kvůli sobě

Rozhovor s PhDr. Janem Šolcem, časopis Závislosti a my, 2/2004


Redakce: Jste předsedou fóra etiků a právě jste odložil dýmku … Jak se rýmuje tahle „neřest“ s předsevzetím chovat se eticky? Byl jste přistižen při závislosti…

Šolc: Někdy si na přednášku nechám přinést, je-li to v lokále, i sklenici červeného vína. Souvisí to s mým poznáním pokud se chováte „normálně“, lidé jsou ochotnější vám naslouchat, a to dokonce i na téma, k němuž se pojí určité rozpaky. Ale to se spíš vymlouvám je to asi hřích mládí nebo jenom flanc. Nadto kouřím jen dvakrát ročně, v létě na dovolené a od Adventu do Tří králů, tedy spíš rituál. Jsme á priori podezíráni, že se jako členové Etického fóra deklarujeme jako „lidé etičtí“. Ale tak to není. Reverdy řekl velmi výstižně: „Někdy má člověk pocit, že si morálně nesahá ani po kotníky“ – to je přece pocit každého slušného člověka! Slušnost je programem na celý život, nikdo si ji nemůže jako predikát pověsit na krk. Nám jen vadí, že slušnost v mezilidských vztazích tolik utrpěla, že je dokonce leckdy vysmívána a že bývá „na překážku“.

R: …a chcete to nějakým způsobem změnit.

Š: Chceme té proměně nějak ve vší skromnosti napomáhat.

R: Jak a kdy vlastně Etické fórum vzniklo?

Š: V prosinci roku 1999 svolalo několik neziskových organizací do Betlémské kaple „Etické fórum 99“. Chtěli tím reagovat na resumé anket pořádaných k přelomu tisíciletí, v nichž zaznívalo přání našich spoluobčanů, aby nové století přineslo zlepšení mezilidských vztahů víc důrazu na výchovu, vůli po hledání smyslu života a vůbec ochotu rozlišovat správné od nesprávného. Byl jsem tenkrát jedním z přednášejících, a to na téma „Svár morálky s politikou“. Oslovila mě pak ta odezva naší veřejnosti i osobností společenského a kulturního života. I jejich výzva: pokračujte.

R: Myslíte si, že je naše společnost, jak často slýcháme, v krizi?

Š: Pojem krize je značně široký, už v antice měl víc než deset významů a jeden z nich byl i „mez“, „rozhraní“. Dnes ji vnímáme spíše jako „nedostatek“ nebo „nebezpečný stav“, ale i a to velmi aktuálně - „ideový zmatek“ v smyslu zmatek v hodnotách. Mezníkem, vztahujícím se k vaší otázce, je jistě rok1935, kdy filozof Edmund Husserl ohlásil ve Vídni, že „stojíme na prahu všeobecné krize“ - že to tenkrát nikdo nebral vážně, to je jiná věc. Jsou známy faktory, které tuto krizi evidentně prohlubují. Konečně viditelná a statisticky měřitelná hluboká krize rodiny je nejzávažnějším faktorem stupňování naší všeobecné krize.

R: Leckdo si slibuje, že po našem oficiálním vstupu do Velké Evropy v květnu letošního roku „nám bude v mnohém pomoženo“, může to zmírnit i stav naší krize?

Š: Byl jsem a jsem nadále stoupencem jednoznačného přistoupení k EU, a to přes všechna možná rizika - a popravdě nechápu tu míru výhrad, které slýcháme – nám totiž nic jiného nezbývá. Kdybychom zaváhali a ztratili šanci nástupu „v prvním kole“, bylo by pak jen hůř. Je samozřejmě žádoucí nemít zbytečné iluze, přinese to své problémy. Ale krize, o níž hovoříme, se tím v nejmenším nevyřeší. Ta krize je krizí celé naší euroatlantické společnosti, tedy „Západu“, k němuž historicky náležíme a k němuž se letos účinně a de jure vrátíme. Je to krize „spolehnutí na hodnoty“, které se nám vymstívají. Stát na iluzi obsažené ve vaší otázce by přineslo brzy vystřízlivění v smyslu Spaemannova varování, že „všechna zklamání jsou dobrá, protože všechny iluze jsou špatné.“

R: Co tedy dělat?

Š: Rozhodně nečekat na zázrak ani „až zahřmí“. Trpělivě a pozitivně pracovat pro nápravu.

R: …zná Etické fórum řešení?

Š: S ohledem na naše vlastní poslání a naše cíle věříme, že ano. Už roku 1999 jsme hledali a našli vynikající, mezinárodně ověřený projekt etické prosociální výchovy, s nímž může přijít změna i pro úsilí pozitivního ovlivňování mladé generace. Autorem je prof. Roberto Roche-Olivar z Nezávislé univerzity v Barceloně, který citlivě a tvořivě navázal na dva významné americké výzkumy známé pod zkratkou CD a CDP. Nám tenkrát při hledání velmi prospěli naši slovenští kolegové a přátelé Mgr. Ladislav Lencz, Dr. Olga Križová, Mgr. Ivan Podmanický aj.

R: Proč jste se rozhodli právě pro tuto koncepci, jistě existují i jiné?

Š: Dílem tomu chtěla náhoda – náhodné setkání Laco Lencze s prof. Roche-Olivarem v Římě - a když už tedy, zvážili jsme všechny přednosti Olivarova projektu. Odpovídá totiž nejlépe humanistické tradici naší výchovy, je v souladu s výchovně vzdělávacím systémem našeho školství a nakonec sám prof. Olivar poskytl Slovákům opravdu nezištně osobní i metodickou pomoc. V listopadu přijel na naše pozvání přednášet na třídenní seminář o etické výchově do Kroměříže. Naše pedagogická i zainteresovaná laická veřejnost byla tím setkáním nadšena.

R: V čem spočívá úspěch etické výchovy?

Š: Jsem v tuhle chvíli nakloněn odkázat všechny zájemce na e-mailovou adresu našeho sekretariátu (sekretariat[at]etickeforumcr[dot]cz), který jim zašle stručný a přehledný informační leták. Alespoň tedy nejstručněji - je to zážitková metoda, zážitkové vyučování. Děti proto s hrdostí říkají předmětu „etika“- kdo by se nechal rád „vychovávat“! Jednou z hlavních zásad je „přijmout dítě takové, jaké je“ a ze třídy „vytvořit výchovné prostředí“, v němž učitel je moderátorem všech dějů, stojí v pozadí a nevnucuje dětem své „správné“ názory ani postoje. Poznatků, tzv. kognice, které se předkládají k osvojení, je minimum, tím více času je věnováno aktivitám, hrám, rozhovorům, výtvorům, minidramatům apod. Formativní silou je prožitek, ne tradiční „vědomost“. Primárně nejde o to, aby děti dospěly k správným závěrům, ale aby bez obav komunikovaly a zaujímaly prosociální postoje, chovaly se tvořivě, tj. chovaly se ke kamarádům a později i ke skupinám bez apriorního očekávání zisku, aby respektovaly jejich důstojnost a i jejich osobní zájem – to je podstata.

R: Vyučuje se etická výchova už běžně na našich školách?

Š: Zatím jen v rámci zavedených vyučovacích předmětů jako je rodinná výchova, občanská výchova nebo dramatická výchova, nově experimentálně na čtyřech školách v republice. Chceme vytvořit podmínky pro výuku etické výchovy na školách v připravovaném Rámcovém programu vzdělávání, tj. asi za dva roky. Zaměřujeme se proto na přípravu lektorů a učitelů EtV, jsme držiteli akreditace ministerstva školství pro rozšiřující aprobaci učitelů. Úspěch této náročné metody, právě pro její metodickou odlišnost a nesnadnost, jednoznačně povstává i padá s osobností učitele. Kvitujeme podporu několika institucí i politiků, jmenovitě poslankyně Ing. Michaely Šojdrové, spolupracujeme s dr. Jeřábkem, ředitelem Výzkumného ústavu pedagogického ČAV.

R: A nestanou se takto vedené děti příliš snadnou kořistí pragmatického až cynického okolí?

Š: Ta otázka je velice namístě. Tím víc věnujeme v našem projektu na patřičném stupni vývoje dítěte pozornost tématu asertivita. Naše děti nejsou naivní a nevidí svět jako růžovou zahradu, dokáží se bránit.

R: Nemůžeme se asi vyhnout otázce do jaké míry jsou v systému etické výchovy zapracovány zásady protidrogové prevence.

Š: Naše sdružení disponuje projektem protidrogové prevence manželů J. a J. Haisových ze Strakonic, dále i dramatizovaným seminářem pro mládež „Kdo bere lehkou drogu na lehkou váhu?“, v němž je auditorium v „soudní síni“ podle svého uvážení rozděleno na stoupence obžaloby, nebo obhajoby v procesu s Marjánou. A nechybí ani taláry soudců a svíce … Nikdo nemoralizuje a nikdo nemá předem převahu, není to „krotké“ a didaktistní drama. Je to střetání s otevřeným koncem. Celá inscenace působí sugestivně, zejména když žalobcem je sám plk. JUDr. Jiří Komorous a licitovaným obhájcem Marjány známý novoměstský starosta Ing. Petr Pávek. Do hry pak vstoupí nečekaně „oběť“ v masce … dr. Komorous se vyjádřil pro tisk, že v tomto žánru neviděl zatím nic lepšího.

R: Přejeme Etickému fóru, aby se setkávalo s porozuměním.

Š: … a smím-li - i sponzory, kteří by podpořili naše dlouhodobé a nesnadné usilování.

(Rozmlouváno pro revue „Závislosti a my“)

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky