Literatura

Osobnostní a etická výchova

Nová učebnice pro střední školy.

Učebnici lze objednat a zakoupit na ucebniceproetiku.cz a computermedia.cz

Učebnice kolektivu autorů pod vedením PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., která vychází z platných RVP pro všechny typy středních škol. Zaměřuje se na rozvoj sociálních dovedností, etických ctností a osobnostních kompetencí a navazuje na úspěšnou řadu učebnic Etická výchova pro základní školy z nakladatelství Computer Media. Sada obsahuje 2 díly učebnice a metodiku pro učitele. První díl je zaměřen na formování třídního kolektivu, seberozvoj a kompetence k učení. Druhý díl se věnuje etickým tématům ve spojitosti s každodenním životem a rolí člověka jako občana České republiky a Evropské unie.


Brožura „Etická výchova pro základní a střední školy“

stáhněte si ji ZDE

Obsahuje: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů. Dále informace o projektu Etická výchova: východiska, podstata, výchovný styl, metody, doporučený průběh hodiny, EtV a školní vzdělávací program, vzdělávací obsah pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, formy a podmínky realizace EtV, využití v dalších vzdělávacích oblastech, literatura k etické výchovy

Citace elektronické verze brožury ke stažení: NOVÁKOVÁ, Marie, Zdislava VYVOZILOVÁ a Anežka BLAHUŠOVÁ. ETICKÉ FÓRUM ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. Etická výchova pro základní a střední školy: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů [online]. 2. redakč. uprav. vyd., dokument vznikl přepracováním původní brožury z r. 2005 ISBN 80-7130-122-1. Praha, 2014 [cit. 2014-03-19].

Původní tištěná brožura: nyní rozebrána, měla formát A5, 28 stran a růžový přebal.


Etická výchova a učebnice

Etické fórum ve spolupráci s NIDV bylo realizátorem projektu „Etická výchova a učebnice“ (CZ.1.07/1.1.00/26.0114, spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR). V projektu vznikl ucelený systém nástrojů pro výuku etické výchovy, který svým obsahem a komplexním pojetím odpovídá začlenění doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova do RVP.

číst více

Doporučená literatura k workshopům z etické výchovy pro pedagogy

 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 656 s. ISBN 978-80-7367-273-7
 • FEŘTEK, T. Rodiče vítáni. 1. vyd. Praha: Yinachi, 2012. 112 s. ISBN 978-80-904735-2-2
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 384 s. ISBN 80-7178-063-4
 • GILLERNOVÁ, I. Sociální psychologie školy. In VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (Ed.) Aplikovaná sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. s. 259 – 301. ISBN 80-7178-269-6
 • GILLERNOVÁ, I. Pravidla a podmínky provádění sociálněpsychologického výcviku. In KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J. (Ed.) Aplikovaná sociální psychologie III. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. s. 23 – 33. ISBN 80-247-0180-4
 • HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 776 s. ISBN 80-7367-092-5
 • KABÍČEK, P., CSÉMY, L., HAMANOVÁ, J.: Rizikové chování v dospívání a jeho vliv na zdraví.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 152 s. ISBN 80-7178-167-3
 • KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tématická výchova. 1. vyd. Kroměříž: Spirála, 1995. 304 s. ISBN 80-901873-1-5
 • KŘIVOHLAVÝ J. Pozitivní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 200 s. ISBN 80-7178-835-X
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2. vyd. Praha: Portál, 2002b. 488 s. ISBN 80-7178-631-4
 • SVATOŠ, V., LEBEDA, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 192 s. ISBN 80-247-0318-1
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3357-9

Pro účastníky 40 h., 80 h., 250 h. kurzů etické výchovy:

Metodické příručky „Etická výchova I, II, III“

Tento metodický materiál je určen pouze účastníkům kurzu etické výchovy.

Tyto pomůcky lze rovněž použít při různých zájmových činnostech s dětmi a mládeží, protože jednotlivé aktivity mají srovnatelnou dimenzi s ostatními knihami různých psychoher a podobné literatury. Obsahují zážitkové metody k získávání psychosociálních dovedností a uplatnění faktorů rozvíjejících prosociálnost.

Cena: Etika I – 150 Kč; Etika II – 120 Kč; Etika III – 140 Kč; komplet Etika I–III – 350 Kč

Tyto pomůcky lze rovněž použít při různých zájmových činnostech s dětmi a mládeží, protože jednotlivé aktivity mají srovnatelnou dimenzi s ostatními knihami různých psychoher a podobné literatury. Obsahují zážitkové metody k získávání psychosociálních dovedností a uplatnění faktorů rozvíjejících prosociálnost.

Manuál pro ZŠ a SŠ „Učíme etickou výchovu“.

Tento metodický materiál je určen pouze účastníkům kurzu etické výchovy.

Nováková a kolektiv, vydalo nakladatelství Luxpress, 2006 (dotisk 2009), cena 150 Kč (1. vydání bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR)

Publikace má 131 stran a její obsah vznikl na základě desetileté práce s žáky a studenty autorky. Vytvářel se na základě dotazů a připomínek pedagogů, kteří jsou účastníky jednotlivých kurzů etické výchovy, sami na školách etickou výchovu vyučují nebo se ji snaží začlenit do vzdělávacího programu školy v rámci různých předmětů.

Tato publikace má usnadnit výuku etické výchovy jako samostatného předmětu, vychází z pedagogické praxe a navazuje na metodický materiál Etická výchova I, II a III.

KRIŽOVÁ, O.: Dážď alebo hasiči? Etická výchova pre základné školy. 1. vyd. Bratislava: AT Publishing, 2013. ISBN 978-80-88954-69-9

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky