Workshopy a semináře pro sborovny

 • školí lektoři s bohatou pedagogickou praxí z lektorského týmu EF ČR, z. s.,
 • účastníci obdrží osvědčení akreditované v DVPP,
 • cenovou kalkulaci připravíme podle délky semináře a počtu účastníků.
  Orientační ceny:
  4–6 hodin = 5–10 tis. Kč
  8 hodin = 8–12 tis. Kč
  12 hodin = 10–18 tis. Kč
  16 hodin = 13–24 tis. Kč

Formativní hodnocení (8 hodin)

Na semináři se účastníci seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na všestranný rozvoj žáka.

Zahrnuje mj. dovednost sám se učit, dohledávat a selektovat zdroje, rozvíjet sociální dovednosti. Účastníci získají některé konkrétní nástroje používané pro formativní hodnocení využitelné i pro ty pedagogy, kteří si zatím na komplexnější změnu přístupu netroufají nebo pro ni nemají podmínky.

číst více

Praktická aplikace projektu etická výchova (5 hodin)

Prezentace projektu etické výchovy, seznámení pedagogů s možnostmi aplikace do výchovného a výukového procesu

Postup při nácviku sociálních dovedností podle modifikované metody Roberto Roche Olivara a Ladislava Lencze, možnosti zařazení do ŠVP.

Ukázka vyučování etické výchovy na příkladu tématu respekt, úcta, tolerance (4 hodiny)

Praktické seznámení s vyučováním etické výchovy v samostatné vyučovací hodině s žáky v jejich škole v průběhu běžného vyučovacího rozvrhu.

Metody, formy, fáze vyučovacího procesu, příklady aktivit, program a cíle etické výchovy, možnosti zařazení do ŠVP.

Vzory nejen prosociální

Jaké využitelné vzory nabízí internet a sociální sítě.

číst více

Názorná práce s učebnicí EtV a nabídka dostupných výukových materiálů (5 hodin)

Jak hledat a využívat materiály k výuce EtV?

Teoretický úvod semináře seznámí účastníky se základními principy etické výchovy. Praktická část je zaměřena na aktivity, metody, techniky, praktické náměty a začlenění etické výchovy do výuky.

Emoce a škola (8 hodin)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na vlastní emoce i emoce žáků, sebereflexi.

Motivace žáků (8 hodin)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na potřeby žáků, vnitřní motivaci, možnosti ovlivňovat motivaci žáka ze strany učitele.

Asertivita jako obrana proti manipulaci (12 hodin)

Seminář se skládá ze 3 tematických bloků.

I. Asertivita
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, typy manipulátorů, praktické aktivity, náměty pro senzibilizaci žáků, sebereflexe.
II. Kompromis a konsenzus
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, principy a metody vyjednávání, praktické aktivity, náměty pro rozvoj schopnosti dojít ke kompromisu či konsenzu u žáků ve třídě.
III. Otevřená komunikace a konstruktivní kritika
Obsah: poskytnutí základních teoretických informací k tématu, vliv na mezilidské vztahy, znaky, význam, praktické aktivity a náměty pro práci se žáky.

Prosociální komunikace (16 hodin)

Seminář se skládá ze 3 tematických bloků.

I. Prosociální komunikace
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, pravdivost, etická stránka, náměty a praktické aktivity.
II. Prosociálnost a sebedůvěra
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, řízená diskuze, sebedůvěra, neúspěch a prosociálnost, náměty a praktické aktivity.
III. Prosociálnost a práce s agresivitou
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, prosociálnost vs. agresivita, způsoby eliminace agresivity, náměty a praktické aktivity.

Spolupráce pedagoga s rodiči (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu mezilidských vztahů, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na témata mezilidských vztahů, náměty pro rozvoj, pozitivní zkušenosti, příklady dobré praxe.

Práce s odměnami a tresty ve škole (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na vliv odměn a trestů na žáka, induktivní disciplína.

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na problematiku atribuce, pozitivní zkušenosti, příklady dobré praxe.

Rozvoj iniciativy (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu.

Spojení iniciativnosti a prosociálnosti, praktické aktivity a náměty pro aplikaci ve třídě.

Prosociální vzory (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu

Sociální učení a vliv vzorů, sociální vzory a rodina, náměty pro učitele, pozitivní zkušenosti a příklady dobré praxe.

Prosociálnost jako základ občanské společnosti (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu

Dopady a efekty prosociálního chování žáků na občanskou společnost, školní projekty, příklady dobré praxe.

Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu

Vliv na osobnost žáka, praktické aktivity, náměty pro práci se žáky ve třídě.

Inovace ŠVP

Konzultace pro změnu školního vzdělávacího programu a zařazení Etické výchovy do ŠVP průřezově či jako samostatného předmětu, poskytnutí lektora – konzultanta.

Cena: 4 500 Kč

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky