Workshopy a semináře pro sborovny

 • školí lektoři s bohatou pedagogickou praxí z lektorského týmu EF ČR, z. s.,
 • účastníci obdrží osvědčení akreditované v DVPP,
 • cenovou kalkulaci připravíme podle délky semináře a počtu účastníků.
  Orientační ceny:
  4–6 hodin = 5–10 tis. Kč
  8 hodin = 8–12 tis. Kč
  12 hodin = 10–18 tis. Kč
  16 hodin = 13–24 tis. Kč

Praktická aplikace projektu etická výchova (5 hodin)

Prezentace projektu etické výchovy, seznámení pedagogů s možnostmi aplikace do výchovného a výukového procesu

Postup při nácviku sociálních dovedností podle modifikované metody Roberto Roche Olivara a Ladislava Lencze, možnosti zařazení do ŠVP.

Ukázka vyučování etické výchovy na příkladu tématu respekt, úcta, tolerance (4 hodiny)

Praktické seznámení s vyučováním etické výchovy v samostatné vyučovací hodině s žáky v jejich škole v průběhu běžného vyučovacího rozvrhu.

Metody, formy, fáze vyučovacího procesu, příklady aktivit, program a cíle etické výchovy, možnosti zařazení do ŠVP.

Vzory nejen prosociální

Jaké využitelné vzory nabízí internet a sociální sítě.

číst více

Názorná práce s učebnicí EtV a nabídka dostupných výukových materiálů (5 hodin)

Jak hledat a využívat materiály k výuce EtV?

Teoretický úvod semináře seznámí účastníky se základními principy etické výchovy. Praktická část je zaměřena na aktivity, metody, techniky, praktické náměty a začlenění etické výchovy do výuky.

Emoce a škola (8 hodin)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na vlastní emoce i emoce žáků, sebereflexi.

Motivace žáků (8 hodin)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na potřeby žáků, vnitřní motivaci, možnosti ovlivňovat motivaci žáka ze strany učitele.

Asertivita jako obrana proti manipulaci (12 hodin)

Seminář se skládá ze 3 tematických bloků.

I. Asertivita
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, typy manipulátorů, praktické aktivity, náměty pro senzibilizaci žáků, sebereflexe.
II. Kompromis a konsenzus
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, principy a metody vyjednávání, praktické aktivity, náměty pro rozvoj schopnosti dojít ke kompromisu či konsenzu u žáků ve třídě.
III. Otevřená komunikace a konstruktivní kritika
Obsah: poskytnutí základních teoretických informací k tématu, vliv na mezilidské vztahy, znaky, význam, praktické aktivity a náměty pro práci se žáky.

Prosociální komunikace (16 hodin)

Seminář se skládá ze 3 tematických bloků.

I. Prosociální komunikace
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, pravdivost, etická stránka, náměty a praktické aktivity.
II. Prosociálnost a sebedůvěra
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, řízená diskuze, sebedůvěra, neúspěch a prosociálnost, náměty a praktické aktivity.
III. Prosociálnost a práce s agresivitou
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, prosociálnost vs. agresivita, způsoby eliminace agresivity, náměty a praktické aktivity.

Spolupráce pedagoga s rodiči (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu mezilidských vztahů, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na témata mezilidských vztahů, náměty pro rozvoj, pozitivní zkušenosti, příklady dobré praxe.

Práce s odměnami a tresty ve škole (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na vliv odměn a trestů na žáka, induktivní disciplína.

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)

Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na problematiku atribuce, pozitivní zkušenosti, příklady dobré praxe.

Rozvoj iniciativy (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu.

Spojení iniciativnosti a prosociálnosti, praktické aktivity a náměty pro aplikaci ve třídě.

Prosociální vzory (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu

Sociální učení a vliv vzorů, sociální vzory a rodina, náměty pro učitele, pozitivní zkušenosti a příklady dobré praxe.

Prosociálnost jako základ občanské společnosti (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu

Dopady a efekty prosociálního chování žáků na občanskou společnost, školní projekty, příklady dobré praxe.

Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti (4 hodiny)

Poskytnutí základních teoretických informací k tématu

Vliv na osobnost žáka, praktické aktivity, náměty pro práci se žáky ve třídě.

Inovace ŠVP

Konzultace pro změnu školního vzdělávacího programu a zařazení Etické výchovy do ŠVP průřezově či jako samostatného předmětu, poskytnutí lektora – konzultanta.

Cena: 4 500 Kč

Aktuality

Pohodové Vánoce a celý rok 2019…
konference 8. 11. 2018, Brno
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky