EtV pro 2. st. ZŠ

Etická výchova pro 2. stupeň základních škol (způsobilost k výuce dalšího předmětu) je studiem k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., jehož absolvováním lze získat způsobilost vyučovat tento předmět na druhém stupni základní školy. Studium je určeno pro učitele 2. stupně ZŠ, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb. a chtějí si ji rozšířit o předmět Etická výchova. Toto studium je rovněž určeno učitelům 1. stupně ZŠ (kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb.) k získání kvalifikace pro výuku etické výchovy na 2. stupni ZŠ a zároveň i prohloubení kompetencí pro výuku na 1. stupni základní školy.

Absolvent nabývá plné kvalifikace pro výuku etické výchovy na základní škole.


Pořádá: Pedagogická fakulta UHK
Garantující pracoviště: Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK
Odborný garant: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Manažer studia: Mgr. Kateřina Vondráková
Přijímání přihlášek: Centrum celoživotního vzdělávání PdF; Mgr. Lenka Česáková
Termín podání přihlášky: 31. 3. 2012


Podmínky přijetí:
Ukončené magisterské studium učitelských oborů pro 2. stupeň ZŠ, příp. pro 1. stupeň ZŠ; řádně vyplněná přihláška ke studiu na VŠ; doklad o uhrazeném poplatku spojený s podáním přihlášky; ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání; čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a zdravotní způsobilosti.


Způsob přijetí ke studiu: Výběr uchazečů se uskuteční na základě pořadí došlých přihlášek.
Uplatnění absolventa:Absolvent nabývá plné kvalifikace pro výuku etické výchovy na základní škole. Minimální/maximální počet přijatých ke studiu: 15/25
Termín zahájení studia: říjen 2012
Standardní délka studia: 4 semestry, celkem 250 hodin výuky
Harmonogram studia: Výuka se uskuteční ve čtyřech dvoudenních blocích v každém semestru. Studijní plán: http://hades.uhk.cz/fispublic/student/
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
Doklad o absolvování studia: Osvědčení o absolvování studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání.
Č. j. rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace k provádění programu: 28562/2011-25-738
Předpokládaný poplatek za celé studium: Kč 22.000,–

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky