Propozice kurzu etické výchovy

PŘIHLÁŠKA DO KURZU


PŘIPRAVOVANÉ KURZY


Základní informace

Kurz etické výchovy – výchovy k prosociálnosti je vzdělávací systematický a dlouhodobý kurz, který vede k osvojení základních sociálních dovedností a následnému transferu pozitivních změn chování a postojů do běžného života.

Kurz je dvouletý (250 hodin), akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), výstupem kurzu je osvědčení pro účastníky kurzu o absolvování DVPP.

Spolupráce s vysokými školami

Pro zkvalitnění a zatraktivnění výstupního osvědčení kurzů etické výchovy byla navázána spolupráce mezi Etickým fórem ČR, z. s., PedF Univerzity Hradec Králové a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. Zájemci o kurz s dokončeným pedagogickým magisterským či bakalářským vzděláním nebo VŠ s doplňujícím pedagogickým vzděláním se mohou při zahájení kurzu souběžně přihlásit k distančnímu studiu na univerzitu do programu celoživotního vzdělávání. (Účast v kurzu jim bude započítávána v rámci tohoto programu). Po absolvování kurzu Etické výchovy získají osvědčení od Etického Fóra ČR a rovněž od univerzity, které je bude opravňovat realizovat projekt a výuku v předmětu Etická výchova v rámci ŠVP.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří absolvovali vysokoškolské magisterské studium pedagogického zaměření či jiné pedagogické vzdělání, tedy učitelům základních a středních škol (zvláště občanské výchovy, rodinné výchovy a učitelům základů společenských věd), třídním učitelům, vychovatelům, preventistům a rovněž všem zájemcům o práci s mládeží ve volnočasových aktivitách a katechetům.

Organizace kurzu

Časový rozpis: čtyři semestry, 250 hodin (200 hodin cvičení, 50 hodin přednášek). Kurz probíhá třikrát za semestr (jednou cca za dva měsíce), a to většinou v sobotu od 8:00 do 17:00 hod. Součástí kurzu jsou dvě povinná čtyřdenní soustředění, která se organizují v rámci letních prázdnin.

Zakončení kurzu: kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z testu a obhajoby závěrečné práce za účasti odborného garanta z univerzity. Podmínkou pro obdržení osvědčení je 80% účast na cvičeních.

Lektoři kurzu: jsou pedagogové s praktickými zkušenostmi výuky etické výchovy na školách. Teoretické bloky doplňují přední odborníci z oboru etická výchova – pedagogové vysokých škol.

Cena dvouletého kurzu: se pohybuje v rozmezí 15.000–20. 000 Kč. Cena je aktuálně stanovena v závislosti na získání finanční podpory v místě konání. Je-li kurz podpořen příspěvky a dotacemi krajských a městských úřadů, fondů a dárci, jeho cena se snižuje. Kurzovné lze rozdělit na splátky, celé nebo část může svým zaměstnancům uhradit škola v rámci DVPP.

Cíl kurzu: vyškolit realizátory projektu Etická výchova Ladislava Lencze v rámci školních vzdělávacích programů tak, aby uplatňovali etickou výchovu nebo její styl a metody ve výuce jiných předmětů, využívali získaných dovedností mimo vyučování (vedení kroužků EtV, práce ve školním klubu a podobně) a ve vychovatelské práci.

Etická výchova rozvíjí a podporuje prosociálnost, humánní jednání člověka, pomáhá budovat harmonické vztahy v rodině, na pracovišti, učí toleranci mezi společenskými skupinami, mezi národy, rozvíjí psychosociální dovednosti potřebné pro multikulturní výchovu (pozitivní hodnocení sebe a druhých, empatie, tolerance), osobnostní a sociální výchovu.

Podrobný přehled výukových témat

 • Teoretické základy: moderní výchovné projekty, koncepce a výsledky
 • Základy etiky
 • Vybrané kapitoly z pedagogiky (především didaktika) a psychologie: prohloubení znalostí zvývojové a sociální psychologie, psychologie osobnosti, skupinová dynamika, nové poznatky z těchto oborů, které jsou důležité z hlediska EtV a psychologie prosociálnosti
 • Základy logoterapie
 • Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech
 • Prosociálnost: klíčový pojem projektu v současné psychologii, pedagogice a sociologii
 • Prevence některých negativních jevů: syndrom rizikového chování v dospívání, tedy zneužívání návykových látek a vznik závislostí, agresivita i autoagresivita, poruchy chování, následky předčasného pohlavního života – pohlavní nemoci včetně AIDS, nechtěná těhotenství, nezralé rodičovství a následné rozvody aj.
 • Uplatnění etické výchovy při naplňování cílů a kompetencí Rámcově vzdělávacích programů
 • Styl výchovy, řešení výchovných situací
 • Metody EtV
 • Program etické výchovy: praktické osvojení a uplatňování sociálních dovedností, metod a technik, didaktika etické výchovy formou cvičení převážně zážitkovou metodou
 • Komunikační dovednosti mezilidských vztahů: verbální a neverbální komunikace, úsměv, pozdrav, kladení otázek, prosba, vedení rozhovoru, naslouchání, pravdivost, komunikace činem, práce s kolektivem třídy, integrace sociálně a zdravotně handicapovaných dětí do kolektivu
 • Důstojnost lidské osoby: úcta k sobě, sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí. Já, druhý, společenství, společnost Pozitivní hodnocení druhých: pozitivnost mezilidských vztahů, poznávání a posuzování vlastností druhých, atribuce pozitivních vlastností, vyjadřování pozitivních vlastností, pochvala
 • Kreativita, iniciativa: řešení problémů a úloh, analýza alternativ, přijímání osobních rozhodnutí a účast na společných rozhodnutích, tvořivost v mezilidských vztazích
 • Komunikace citů: identifikace a komunikace pozitivních i negativních citů, práce s emocemi, sebeovládání, strach, agrese, šikana Empatie: kognitivní a emotivní empatie, interpersonální i sociální empatie, odpuštění
 • Asertivita: druhy chování, asertivní práva a techniky, dovednosti v mezilidských vztazích: požádat o laskavost. Asertivita, schopnost říct ne, řešení agresivity a kompentivity, řešení konfliktů s ostatními, konstruktivní kritika, kompromis, sociální remíza Reálné a zobrazené vzory: imitace, identifikace, vliv vzorů, prosociální modely, média, výchova uvědomělého diváka
 • Elementární prosociálnost: prosociální chování, prosociální postoj a motivace. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce. Přátelství, odpovědnost a starost o druhé
 • Společenská a komplexní prosociálnost: solidarita, sociální problémy, sociální kritika, nenásilí
 • Základní etické pojmy: filozofické zevšeobecnění osvojených etických hodnot a norem
 • Duchovní rozměr člověka: náboženství a světový názor, vzájemné respektování a úcta mezi lidmi různých světových názorů, sekty a jejich nebezpečí
 • Ekonomické hodnoty: vztah kpráci a vlastnictví, etické problémy, ekonomie a výroby, profesní etika
 • Rodina, ve které žijeme: vztahy mezi rodiči a dětmi, sourozenecké vztahy, mezigenerační vztahy
 • Sexuální zdraví a rodinný život: Následky předčasného pohlavního života, pohlavní nemoci včetně AIDS, nechtěná těhotenství, nezralé rodičovství a následné rozvody
 • Etické problémy ekologie: vnímání přírody, úcta k životu ve všech jeho formách, ochrana přírody
 • Život, tělesné a duševní zdraví jako etická hodnota: zneužívání návykových látek a závislosti (drogy, alkohol, kouření), zdravá životospráva
 • Výchova k toleranci a demokratickému občanství

Cíl kurzu

Vyškolit učitele MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogy volného času a vychovatele pro realizaci projektu Etická výchova Ladislava Lencze v rámci ŠVP; uplatňování stylu a metody EtV ve výuce jiných předmětů, ve volnočasových aktivitách a ve vychovatelské práci. Přínosem kurzu je rozšíření spektra dovedností pedagoga, inovace výchovně vzdělávací práce a využívání prožitkové výuky. Nový výchovný program, výchovný styl a používání efektivních výchovných metod dá učitelům možnost přispět k pozitivní změně klimatu na školách, k posílení kvalitních vztahů ve třídách.

Etická výchova rozvíjí a podporuje prosociálnost, humánní jednání člověka, pomáhá budovat harmonické vztahy v rodině, na pracovišti, učí toleranci mezi společenskými skupinami, mezi národy, rozvíjí psychosociální dovednosti potřebné pro multikulturní výchovu (pozitivní hodnocení sebe a druhých, empatie, tolerance), osobnostní a sociální výchovu. Kurz etické výchovy je přípravou k plnění cílů a kompetencí Rámcově vzdělávacích programů, především ve vzdělávacích oblastech: „člověk a jeho svět“, „člověk a společnost“. Je přípravou pro realizování průřezových témat. Napomáhá výchovným poradcům a metodikům prevence realizovat výchovné programy.

Přehled odborných garantů

PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. – Univerzita HK, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, Kabinet etické výchovy
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. – Univerzita Palackého Olomouc (pedagogika obecná, náboženská a sociální)
Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D. – středoškolský pedagog Arcibiskupského gymnázia Kroměříž
Mgr. Zdislava Vyvozilová – vedoucí Centra pro školství při Arcibiskupství olomouckém
Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.– vysokoškolský pedagog a publicista, filosof, překladatel

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky