Etická výchova – výchova k prosociálnosti

250hod. kurz Etické výchovy Ostrava, zahájení květen 2020

Akreditovaná vzdělávací instituce Etické fórum České republiky s tradicí od roku 2000 nabízí sebezkušenost pedagoga + praktické příklady pro práci s dětmi v kurzu:

Etická výchova – výchova k prosociálnosti

Ostrava, rozsah 250 hodin

Kurz je složen z části teoretické a sebezkušenostní. Přínosem pro absolventy je získání konkrétních nástrojů pro práci s dětmi a vlastní osobnostní rozvoj.

Datum zahájení: květen 2020
Místo konání: Frýdek-Místek, Ostrava, Nový Jičín – dle spádovosti přihlášených účastníků
Lektoři:
   Mgr. Hana Kachtíková
   Mgr. Vlasta Geryková
   Mgr. Zdislava Vyvozilová
   doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.(speciální kapitoly z pedagogiky a psychologie)
Cena: 3 750,– Kč za osobu/semestr (celkem 4 semestry, tj. 15 000,– Kč), možné hradit z ONIV
Kontakt: info (a) etickeforumcr cz; +420 607 200 243 (Ing. Kateřina Mravčíková)

PŘIHLÁŠKA DO KURZU


Kurz etické výchovy – výchovy k prosociálnosti

Dlouhodobý, systematický vzdělávací kurz, který vede k osvojení základních sociálních dovedností a následnému transferu pozitivních změn chování a postojů do běžného života.
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům – učitelům mateřských, základních a středních škol (zvláště občanské výchovy, rodinné výchovy a učitelům základů společenských věd), třídním učitelům, vychovatelům, metodikům prevence a rovněž všem zájemcům o práci s mládeží ve volnočasových aktivitách a katechetům. Cílem kurzu je vyškolit realizátory projektu Etická výchova (koncepce R. Roche Olivara a L. Lencze) tak, aby uplatňovali etickou výchovu, její styl a metody v rámci školních vzdělávacích programů nebo využívali získaných dovedností mimo vyučování (vedení kroužků etické výchovy, práce ve školním klubu a podobně) a ve vychovatelské práci.

Etická výchova

rozvíjí a podporuje prosociálnost, humánní jednání člověka, pomáhá budovat harmonické vztahy ve škole, v rodině, na pracovišti, učí toleranci mezi společenskými skupinami, rozvíjí psychosociální dovednosti potřebné pro multikulturní, osobnostní a sociální výchovu. Dlouhodobě napomáhá ke zlepšování vztahů a sociálního klimatu ve třídách i na školách.

Přehled výukových témat kurzu:

Teoretické základy: moderní výchovné projekty, koncepce a výsledky

Základy etiky

Vybrané kapitoly z pedagogiky (především didaktika) a psychologie: prohloubení znalostí zvývojové a sociální psychologie, psychologie osobnosti, skupinová dynamika, nové poznatky z těchto oborů, které jsou důležité z hlediska EtV a psychologie prosociálnosti

Základy logoterapie

Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech

Prosociálnost: klíčový pojem projektu v současné psychologii, pedagogice a sociologii

Prevence některých negativních jevů: syndrom rizikového chování v dospívání, tedy zneužívání návykových látek a vznik závislostí, agresivita i autoagresivita, poruchy chování, následky předčasného pohlavního života - pohlavní nemoci včetně AIDS, nechtěná těhotenství, nezralé rodičovství a následné rozvody aj.

Uplatnění etické výchovy při naplňování cílů a kompetencí Rámcově vzdělávacích programů

Styl výchovy, řešení výchovných situací

Metody EtV

Program etické výchovy: praktické osvojení a uplatňování sociálních dovedností, metod a technik, didaktika etické výchovy formou cvičení převážně zážitkovou metodou Komunikační dovednosti mezilidských vztahů: verbální a neverbální komunikace, úsměv, pozdrav, kladení otázek, prosba, vedení rozhovoru, naslouchání, pravdivost, komunikace činem, práce s kolektivem třídy, integrace sociálně a zdravotně handicapovaných dětí do kolektivu

Důstojnost lidské osoby: úcta k sobě, sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí. Já, druhý, společenství, společnost

Pozitivní hodnocení druhých: pozitivnost mezilidských vztahů, poznávání a posuzování vlastností druhých, atribuce pozitivních vlastností, vyjadřování pozitivních vlastností, pochvala

Kreativita, iniciativa: řešení problémů a úloh, analýza alternativ, přijímání osobních rozhodnutí a účast na společných rozhodnutích, tvořivost v mezilidských vztazích

Komunikace citů: identifikace a komunikace pozitivních i negativních citů, práce s emocemi, sebeovládání, strach, agrese, šikana

Empatie: kognitivní a emotivní empatie, interpersonální i sociální empatie, odpuštění

Asertivita: druhy chování, asertivní práva a techniky, dovednosti v mezilidských vztazích: požádat o laskavost. Asertivita, schopnost říct ne, řešení agresivity a kompentivity, řešení konfliktů s ostatními, konstruktivní kritika, kompromis, sociální remíza

Reálné a zobrazené vzory: imitace, identifikace, vliv vzorů, prosociální modely, média, výchova uvědomělého diváka

Elementární prosociálnost: prosociální chování, prosociální postoj a motivace. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce. Přátelství, odpovědnost a starost o druhé

Společenská a komplexní prosociálnost: solidarita, sociální problémy, sociální kritika, nenásilí

Základní etické pojmy: filozofické zevšeobecnění osvojených etických hodnot a norem

Duchovní rozměr člověka: náboženství a světový názor, vzájemné respektování a úcta mezi lidmi různých světových názorů, sekty a jejich nebezpečí.

Ekonomické hodnoty: vztah k práci a vlastnictví, etické problémy, ekonomie a výroby, profesní etika

Rodina, ve které žijeme: vztahy mezi rodiči a dětmi, sourozenecké vztahy, mezigenerační vztahy

Sexuální zdraví a rodinný život: Následky předčasného pohlavního života, pohlavní nemoci včetně AIDS, nechtěná těhotenství, nezralé rodičovství a následné rozvody

Etické problémy ekologie: vnímání přírody, úcta k životu ve všech jeho formách, ochrana přírody

Život, tělesné a duševní zdraví jako etická hodnota: zneužívání návykových látek a závislosti (drogy, alkohol, kouření), zdravá životospráva

Výchova k toleranci a demokratickému občanství.


PřílohaVelikost
Leták ke kurzu v Ostravě226.71 KB

Aktuality

v pátek 4. října 2019 v Praze.
Seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na...
Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné...
Zpráva o probíhajících revizích RVP.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky